Luxúria

Luxúria
Série Sete Pecados Capitais
Xilogravura – 1987

Lust
Seven Deadly Sins series
Woodcut 1987